Rim imperiýasy

Rim imperiýasy (lat. Imperium Romanum, Res publica Romana, Βασιλεία Ῥωμαίων)gadymy rim siwilizasiýasynyň ösüşinde respublikadan soňraky döwür, onuň häsiýetli aýratynlygy häkimiýetiň awtokratik görnüşde bolmaklygy hem-de Ýewropada we Ortaýer deňzinde uly territorial eýeçiligi bolupdyr. Ol döwür ilkinji imperator Awgustyň dolandyran döwründen, ýagny b.e. öň 27-nji ýyldan başlap, 476-njy ýyla çenli aralykda döwam edipdir.

Respublika we imperiýa döwürlerinde Gadymy Rimiň serhetleriniň üýtgeýşi     Rim respublikasy     Rim imperiýasy     Wizantiýa imperiýasy     Günbatar Rim imperiýasy