Dost gowmy yagdayyñ? Öyjük barada yazan makalañda "Öyjügiñ himiki düzümi... yaly sözlemler uly harp bilen yazylypdyr. Şony nädip etyäñay dos?

Talk düzet

Muhammet Muhammetnyýaz (talk) 17:08, 10 noýabr 2019 (UTC)Reply

Sahypalaryň mazmunynda at familiýaňiz ýazylmaly däl düzet

Salam. Wikipediýa edýän goşantlaryňyz üçin minnetdar, ilki Wikipediýa:Ýörelgeler bilen tanyşsaňyz has gowy boljak. Wikipediýa blog saýty däldir, şahsy mazmunlary paýlaşym saýty däldir. Hormatlamak bilen, Wikipediýa administratorlaryndan biri, -- Ruhubelenthabarlaş 11:37, 16 noýabr 2019 (UTC)Reply

Administratorlyk ygtyýaryny almak (wezipä bellenmek) düzet

Salam. Ses berişik möhleti 1 hepdedir, 2 ses aldyňyz we garşy ses ýok.Indi administratorlyga bellenmek üçin towakga edip bilersiňiz. Şu adresden: https://meta.wikimedia.org/wiki/Steward_requests/Permissions#Administrator_access Iňlis-dilinde bildiriň talabyňyzy we bu ýerdäki saýlaw ses berişik çelgiňizi hem üpjün ediň. Hormatlamak bilen, --Ruhubelenthabarlaş 08:05, 14 awgust 2020 (UTC)Reply