Ses bermegiňizi haýyş edýärinEdit

Salam! "Ruhubelent" men sizden maňa ses bermegiňizi haýyş edýärin. Men administratorlyga dalaşgär. Muhammetnyýaz (talk) 13:13, 8 awgust 2020 (UTC) Hormatly Ruhubelent men ýolbaşçylyk saýlawyndan saýlaw bölümçesini 08.08.2020-de açdym bu bölümçe iň aşakda görünýär.[]

Şablonlar baradaEdit

Salam, men döredýän sahypalarymda owadan şablonlary ulanmak isleýärin. Esasan hem şu şablon Şablon:Video oyunu bilgi kutusu. Şu şablony ulanmak üçin näme etmeli? Türkmen diline terjime edip ulanmalymy? --1davuthabarlaş 13:35, 20 maý 2019 (UTC)[]

Salam, 1davut, Şablonlar terjime edilýär. Şablon döretmek barada şu ulanyjylar size ýardam berip biler: @Mr.pahyr:, @By erdo can: we @Turkmen:. Men özümem 1-2 gün soňra şablon döretmäge ymtylyp bilerin, şu birki günlükde işlerim ýogyn + olar has gowy düşünýär kodlamalara, olara bir danyş eger bolmasa 1 2 gün soňra dörederin o şablonyň Türkmençesini --Ruhubelenthabarlaş 18:01, 20 maý 2019 (UTC)[]

Jogabyñyz üçin sag-boluñ, görkezen agzalaryñyza danyşyp görerin. --1davuthabarlaş 23:17, 20 maý 2019 (UTC)[]

Her türlü yardıma hazırım. :) --Turkmen (talk) 18:24, 20 maý 2019 (UTC)[]
1davut, Türkmen agza ýardam etmäge taýyndygyny aýtdy. Şoňa ýüz tutaý iň başda sebäbi o sagbolsun biziň Wikipediýada diýseň aktiw, beýlekiler seýrek gelýär --Ruhubelenthabarlaş 18:31, 20 maý 2019 (UTC)[]

Merhaba, Turkmen, ben Şablon:Video oyunu bilgi kutusu şablonunu kullanmak istiyorum, galiba tercüme edilmemiş, yardım ederseniz çok sevinirim. --1davuthabarlaş 12:22, 21 maý 2019 (UTC)[]

Turkmen abi sen bana en iyisi şablon yaratmayı öğret. Her şablon lâzım olduğunda sana gelip canını sıkmayayım. Ayrıca Şablon: Web Kaynağı şablonu da lâzım. --1davuthabarlaş 13:22, 21 maý 2019 (UTC)[]

 • Turkmen, 1davut, Ben şablonları yaratmayı denedim, yapamadım. Ben kodlama bilmiyorum, onlardan kopyalayıp tercüme ederek yaratıyordum ama bu kadar karmaşıkları tercümeyle halledemedim. --Ruhubelenthabarlaş 13:46, 23 maý 2019 (UTC)[]

Peki, yine de teşekkür ederim. --1davuthabarlaş 11:10, 24 maý 2019 (UTC)[]

 • Ruhubelent ve 1davut Cite web şablonu Türkmence Vikipedide var. Sizler hangi şablonu istiyorsunuz? Konkret size hangi şablon lazım?--Turkmen (talk) 20:11, 25 maý 2019 (UTC)[]
Turkmen walla bana kalirsa bir Wikiproje hazirlaýip tamamlaýiniz gerisini ben üretirim kopýalaýarak we düzelterek. Bana Wikiproje lazim, tam tamina. Kullaniçilar kendi sayfasina koyabileçegi şablonu olan, makalalere "bu makale bu projeye dahildir" şablonu ýerleştirilebileçek şekilde tam tamina bir Wikiproje. --Ruhubelenthabarlaş 12:35, 26 maý 2019 (UTC)[]
Ruhubelent Vikiprojenin adı ne olsun?--Turkmen (talk) 22:35, 27 maý 2019 (UTC)[]
Turkmen, mesela Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan projesini tamamlasaniz yeter. Gerisini kopiýalaýarak çogaltirim ben. + 2-3 kişi editlemekle bir ýere waramaýiz, digerlerini de katilima teşwik etmek lazim o yüzden sürekli katilima teşwik edebileçek şablonlar kullanmaýa çalişiýorum. Boris Spasskiý saýfasina bakin mesela, en altinda ilgili şablonlar war gereken her saýfaýa aýnisini ýapmaliýiz --Ruhubelenthabarlaş 06:25, 2 iýun 2019 (UTC)[]
Ozaman ben sayfanı türkçe tamamlıyorum. Siz türkmenceye çevire bilirmisiniz? Cevabınızı adlığım ilk dakikada başlaya bilirim. --Turkmen (talk) 19:18, 3 iýun 2019 (UTC)[]
Sayfanı tamamladım. Ek sorunuz varsa vere bilirsiniz. --Turkmen (talk) 19:28, 7 iýun 2019 (UTC)[]
Turkmen, o baya sade kalmış. Mesela ben şuna benzer bir şey peşindeyim: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Turkey Aynısı olmağına gerek yok, ama ona benzer. Projede içinde her bölüm ayrı olan, her makaleye/sayfaya o projenin şablonunu ekleyerek okuyucuları katılmağa teşvik edecek bir şey peşindeyim. Yapabilir misiniz? --Ruhubelenthabarlaş 19:24, 9 iýun 2019 (UTC)[]
Anladım. Yapa bilirim. Ancak yine de çeviri işi sizlikdir. :)--Turkmen (talk) 22:27, 14 iýun 2019 (UTC)[]

Yarattığım sayfaları herkesinki gibi bende tercüme ederek yaratıyorum, tercüme ettiğim sayfalarda en az bir şablon var; Şablon meselesini halledelim önce. --1davuthabarlaş 17:10, 10 iýun 2019 (UTC)[]

1davut, By erdo can isimli kullanıcı bu konuda destek olmakta, TK Wikipedianın altyapısını o oluşturmakta. Yavaş yavaş oluşturmaktayız --Ruhubelenthabarlaş 08:23, 11 iýun 2019 (UTC)[]
Ruhubelent, peki o zaman. --1davuthabarlaş 20:09, 10 iýun 2019 (UTC)[]
Ruhubelent, Sen ýazan temalaryňda çeşmeleriň ýerleşýän bölümine Çeşme diýýäň, a men Salgylanmalar diýýän. Haýsysyny ýazmaly olaryň? --1davuthabarlaş 18:31, 12 iýun 2019 (UTC)[]
 Y Sayfa hazırdır. Burada tam çeviri yapıldıkdan sonra diğer taslamanı silib sayfanın adını değişecem.--Turkmen (talk) 22:47, 14 iýun 2019 (UTC)[]

Salam Ruhubelent, maňa infobox şablon (maglumat gutusy) taýýarlamagy öwredäýda? Uly haýyş! --GaraňkyModehabarlaş 17:17, 4 fewral 2020 (UTC)[]

Beta wersiýaEdit

Salam, tr wikidäki interfeýsiň nähili beýle bolandygyna düşünip bilmedim. Ol beta wersiýada-da ýok. Belki tr wiki adminleriniň biri bir gajet goýandyr. ýöne men ony hem tapyp bilmedim. Sen şol interfeýsi rusça ýa-da iňlisçe wikide-de bir görsene. Eger olarda-da bolýan bolsa, ony hökman gözläp tapmaly bolar. --Hanberke (talk) 06:48, 7 mart 2014 (UTC)[]

men şo sahypany ýazana soradym öza, jogabyny göreli, näme diýerkä. iňlisçe wikiede hä görmedim, rusçanam gözläp görerin.
Sag bol, men ony he msynap görüpdim, ýöne üýtgeşiklik bolnady. Ýene-de bir görerin. Aýdanyňa sag bol. Ýene bir mesele hem: hat ýazanyňdan soňra, tekst gutusynyň ýokaryndaky panelden "Gol we wagt belgisine" bassaň, hatyň wagty, kimiň ýazany görkezilýär. Şol ýerde haty ýazan ulanyjynyň pikir alyşma sahypasyna çykgyt hem berilýär. Täze goşan goşandyňa hem sag bol. Onuň beýleki wikilerde makalasy bar bolsa çykgyt goýaryn we kategoriýalary goşaryn. --Hanberke (talk) 15:36, 21 mart 2014 (UTC)[]

1000 esasy wiki makalasyEdit

Aslynda, ol beýleki dillerde-de ilkibada standart iňlis dilinde görkezilýär. Soňra her kim öz dilini saýlap alýar. Ýene bir mesele, wikimedia-da edýän terjimeleriň üçin köp sag bol. Ýöne, ol ýerler wikipediýa taslamalarynyň tehniki meseleleriniň işlenip düzülýän ýerleri we aglaba ýagdaýda işler iňlis dilinde alnyp barylýar. Ýagny, ol ýerde ýüzlerçe şeýle materiallar bar welin, hiç bir türkmen ulanyjy ol ýerlere baryp ýörmeýär. Ol diňe inženerler we ş.m. üçin gerekli. A, biz ulanyjylary ýa-da has dogrusy halk köpçüligini gyzyklandyrjak (-ýan) esasy mesele Wikipediýanyň özünde bolup geçýär. Biziň bary-ýogy 5001 sany makalamyz bar. Şolary il deňindäki wikipediýalary bilen egin deňleşdirmek örän zerur bolup durýar. Bizde kän bir makala goşýan ulanyjy ýok diýen ýaly. Şonuň üçin seniň, meniň ýaly 5-3 sany ulanyjy bar. Biz hem öz tagallalarymyzy tehniki zatlaryň terjimesine bihuda sarp etmäli diýjek bolýan. Bize wikipediýanyň iň möhüm 1000 makalasyny türkmençe döretmek örn zerur bolup durýar. Ýerli her hili makalar hem gerek, ýöne şol uniwersal 1000 makalnyň barlygy ýa-da ýoklugy biziň intellektual jogapkärçiligimize nähili çemeleşýändigimiz görkezýär. Ine çykgytlar: * en:Vital_articles (iňlisçe)

Ine, şu meselede gaýrata galmagymyz zerur. Dilleriň haýsysy özüňe amatly bolsa, arkaýyn terjime edip bilersiň. Şu mesela başlap bilsek, ownuk meseleleri ýerinde arkaýyn çözüp bileris.

--Hanberke (talk) 09:48, 16 mart 2014 (UTC)7[]

ok, düşündim, indi oýana geçmerin kän, esasy bäri tarapa harjaryn wagty. sagbol. o 1000 makaladan başlaryn nesip etdiginden.

en:Do not buy Russian goods!Edit

Hello! Could you translate an article about boycott of Russian goods in Ukraine for the Turkmen Wikipedia? Thanks for the help--Trydence (talk) 19:00, 23 noýabr 2014 (UTC)[]

you have met a right person, I will do it I think but I do not promise.
Thanks. I hope you!--Trydence (talk) 07:43, 3 dekabr 2014 (UTC)[]

Translation request about the article 'United Nations General Assembly Resolution 68/262'Edit

Hello dear Sir artur, saw your wonderful contribution in Turkmen Wikipedia. In this context I would like to ask you translate the small article into Turkmen, and add it to the Turkmen Wikipedia. Thank you in advance for your support/contribution and best wishes!

Hello, thank you. I have translated it. The Turkmen article is here: https://tk.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fen_Milletler_Guramasyny%C5%88_assamble%C3%BDasyny%C5%88_68/262_belgili_karary As you might have noticed, I am not that good at using wikipedia. It is not as decorated as others but still it gives the original article's explanation. I was unable to use wikipedia for a long time, that is the reason of the delay.--Sir artur (talk) 10:33, 31 ýanwar 2018 (UTC)[]
As you might have noticed, I am not good at using wikipedia.Can you connect that in-Turkmen page with other language wiki pages of the resolution 68/262? I failed to link them. In Egnlish wiki, this page is seen available in 51 languages, it has just been translated into Turkmen, add there Turkmen as well. --Sir artur (talk) 10:33, 31 ýanwar 2018 (UTC)[]

Şablon:DbEdit

Şablon:Db

KategoriEdit

Merheba Ruhubelent. Çok sayda kategori yaratdınız, lakin yaratdığınız kategorilerin vikidatası ve kategorisi yok. Lütfen bu problemleri aradan kaldırın. Problemler aradan kaldırılmasa kategorileri silinecek. --Rufet Turkmen (talk) 16:57, 23 iýul 2018 (UTC)[]

Merhaba Rufet Turkmen, wikidata we yok dediginiz kategori nedir? Neler yapilmasi gerektigini bir anlatin, yapayim
Wikidata bir vikipedi sayfasının diğer dillerdeki adlarıyla birleşdirilmesidir. Mesela, ben yaradığınız bu kategoriye hem wikidata hem de kategori ekledim. --Rufet Turkmen (talk) 17:37, 23 iýul 2018 (UTC)[]
Anladım, teşekkürler Rufet Turkmen. Diğer dillerle bağlamayı unuttum, nasıl yapılıyordu? Link atarmısınız? 2. Şahsi tercüme olayında "kavramlardan/terminlerden" söz etmekteyiz. Bir kavramı yazarın kendisinin tercüme etmesi gibi Ruhubelent (talk) 17:46, 23 iýul 2018 (UTC)[]
Gerek kalmadı, sayın Rufet Turkmen. Kavradım hemen ilk bakışta --Ruhubelent (talk) 17:49, 23 iýul 2018 (UTC)[]
Rufet Turkmen, iňlisçe wikipedia şuwagt meniň IP-imi bloklaýar, ertir düzelderin. Öçürmän duruň --Ruhubelent (talk) 18:07, 23 iýul 2018 (UTC)[]

Ben enwikide adminstrator değilim--Rufet Turkmen (talk) 18:42, 23 iýul 2018 (UTC)[]

Please read hereEdit

nl:Overleg_gebruiker:MoiraMoira#You_have_got_a_mail MoiraMoira (talk) 11:29, 15 awgust 2018 (UTC)[]

MoiraMoira, I have read. Thank you. I apologize for disturbing. --Ruhubelenthabarlaş 11:32, 15 awgust 2018 (UTC)[]

SalamEdit

Türkmençe gowy bilýäňizmi? (Türkmençeniz iyimi?) Türkçe wikide kötü izlenim birakmişimdir belki, o yolu biraktim. Türkmençe wiki gelişmesine katkida bulunalim. Teşekkürler --Ruhubelent (talk) 03:20, 22 iýul 2018 (UTC)[]

Türkmencem iyi değil. Şablonları çevirmekte yardımcı olabilirim ama, İngilizce parametrelerin Türkmence karşılıklarını söylerseniz hallederim saygılar --By erdo can (talk) 15:38, 15 awgust 2018 (UTC)[]
By erdo can, o da iyi.Ben kodlamayı pek bilmem, kodlamayı iyi biliyorsanız gerekli şablonları falan düzenleyebiliriz. Bugünler de Rufet Turkmen kullanıcısı ile burada bir düzen inşaa etmeğe çalışıyoruz. Siz Türkçe Vikipediye bakarak bizde eksik olan şeyleri netleştirebilirmisiniz? Yani Wikipediyanın olmazsa olmazlarını. Ona göre hazırlanalım --Ruhubelenthabarlaş 15:48, 15 awgust 2018 (UTC)[]
Tabii onları da size bildirebilirim. Şimdi ilk olarak Tmbox ile başlayalım .Şu kelimelerin Türkmencesini söyler misiniz?

1. Box(ingilizce) | Kutu(türkçe) | ??? (türkmence)
2. Core(ingilizce) | Kaynak(türkçe) | ??? (türkmence)
3. Text(ingilizce) | Yazı (türkçe) | ??? (türkmence)
--By erdo can • çkş 16:01, 15 awgust 2018 (UTC)[]

By erdo can, çok teşekkür ederim, sayın Erdo Can. İsterseniz mail chat üzerinden yazalım bunları, Wikipediadan daha elverişlidir. Şöyle yazayım:
 1. Box/Kutu = Guty
 2. Core/Kaynak = işte bu bağlama bağlı. Bağlamı/context ne? Kaynak demek Türkmencede "çeşme," "core" demek çekirdek der gibi anlamda Türkmencede"özen".
 3. Text/Yazı = Tekst

--Ruhubelenthabarlaş 16:16, 15 awgust 2018 (UTC)[]

Core kısmı ingilizce olarak kalsın ozaman çünkü anlam farklılıkları olabilir ilerde halledilir o. Şunları da çevirir misiniz:

1.Type
2.Small image
3.Image
4.Small image right
5.Image right
6.Style
7.Class
8.Text style
9.Small text

Şimdilik bu kadar. --By erdo can • çkş 17:03, 15 awgust 2018 (UTC)[]

çok sagolun, hemen yazayim By erdo can.
 1. Type = type inglizcede iki anlamı var. 1. Yazmak 2. Tür/çeşit. Hangisini arıyorsanız da: 1. Ýazmak. 2. Görnüş / tip
 2. Small image = kiçi surat
 3. Image = surat
 4. Small image right = Bunun anlamı "küçük resim sağ tarafta dursun" demek mi? Direk tercüme: Kiçi surat sag. "Kiçi surat sagda" veya "kiçi surat sag tarapda" dersek de olur. En basiti Kiçi surat sag olsa gerek
 5. Image right = Surat sag. >>> Surat sagda / surat sag tarapda
 6. Class = Synp. Class kelimesi kalite anlamına da gelebiliyor, kalitenin Türkmencesi "hil"
 7. Text style = Teskt biçüwi.
 8. Small teüt = kiçi tekst.

Kolay gele. --Ruhubelenthabarlaş 17:21, 15 awgust 2018 (UTC)[]

 • By erdo can, sizden ricam {{citation needed}} şablonunu aynı şekilde Türkmence kullanıma çevirebilirmisiz? Bu üzerine bir üyemiz de çalışıyor ama o bitiremedi sanırım. Son hali bu: Şablon:Salgylanma gerek. Citation neededi nasıl çevireceğimize daha sonra karar veririz. Şimdi o kullanıcının yaptığı gibi devam ediverin. Teşekkürler. --Ruhubelenthabarlaş 17:48, 15 awgust 2018 (UTC)[]
  Vikipedi:Kaynak gösterme gibi bir sayfanız var mı yoksa oluşturursanız iyi olur şablona tıklanınca bu sayfaya bağlantı veririz. --By erdo can • çkş 20:14, 15 awgust 2018 (UTC)[]
  Şablon:Salgylanma gerek şablonunun tek sıkıntısı "|link=" parametresi boş kalmış Vikipedi:Kaynak gösterme sayfasını Türkmenceye çevirirseniz "|link=" parametresine düz metin şeklinde ekleyin şablon çalışıcaktır. Ayrıca Style kelimesini de çevirirseniz çok iyi olur. Saygılar--By erdo can • çkş 20:21, 15 awgust 2018 (UTC)[]

By erdo can, tamam çeviririm. Başlayayım birazdan. Teşekkürler. Style = tär, biçüw, biçim. Konteksta bagli hangisinin kullanilajagi. --Ruhubelenthabarlaş 20:43, 15 awgust 2018 (UTC)[]

By erdo can, sayfayı taşıdım. Bizde bürokrat yok, yerel atamaları bir küresel steward üzerinden yapabiliyoruz. Nasıl yetkiye ihtiyacınız var? Ona göre Steward ile konuşalım. Adminlik için seçim lazım, devriyelik falan ise biz atayamıyoruz. Steward ile konuşabiliriz --Ruhubelenthabarlaş 12:21, 17 awgust 2018 (UTC)[]
Bu tarz kısıtlanmış sayfalarda değişiklik yapabilme yetkisi için --By erdo can • çkş 12:24, 17 awgust 2018 (UTC)[]
By erdo can, Ben diğer admin ile birlikte Stewarda rica edeyim belki geçici olarak ta olsa seçimsiz adminlik verir, ama onun cevap vermesi de zaman alıyor. Yerel bürokrat yok. İsterseniz zaman kaybetmemek için ben ilgili sayfaların korumasını kaldırayım iş bitene kadar? Özel:Korumalı sayfalardan admin erişimi olan sayfaları açayım şimdilik? --Ruhubelenthabarlaş 12:30, 17 awgust 2018 (UTC)[]
Seçim yapacak kadar aktif üye var mı ki tkwikide siz rica edin onu bekleyelim ozaman biz korumalı sayfaları açarsak eğer vandalizm yaşanabilir --By erdo can • çkş 12:33, 17 awgust 2018 (UTC)[]
By erdo can, üye yokluğu da bir kenara en az 1 hafta alıyor seçim. Sonra atama yapması da bir 2 3 gün almakta. Vandalizm yapacak üye de yok ya. 1 2 gün açık bırakırız, sonra kapatırız işlemler bitince. Bu reformların amacı da kullanıcı teşvik etmek. --Ruhubelenthabarlaş 12:38, 17 awgust 2018 (UTC)[]
Tamamdır öyle yapalım. "|hızlı - |içerik - |taşıma - |koruma - |uyarı - |hiçbiri" parametrelerinin de türkmencelerini söyler misiniz? --By erdo can • çkş 12:50, 17 awgust 2018 (UTC)[]

By erdo can, şimdi tercüme edeyim: |çalt - |mazmun - |geçirme - |gorag - |duýduryş - |hiç haýsy . Siz size gereken şablonlar listesini söyleyebilirmisiniz? Korunan sayfa çokmuş, ben korumalı sayfalara baktım tek tek kaldırmak uzun zaman alır, siz gereknleri söyleseniz ben hemen onların korumasını kaldırayım. --Ruhubelenthabarlaş 13:10, 17 awgust 2018 (UTC)[]

İngilizce=Section Türkçesi=Bölüm Türkmence=??? --- İngilizce=All Türkçe=Hepsi Türkmence=??? İngilizce=Fix Türkçe=Düzeltme Türkmence=??? --By erdo can • çkş 19:35, 17 awgust 2018 (UTC)[]
Şablon:Ambox/category sayfasına tkwikiye uygun çevirirseniz işimiz nerdeyse bitmiş olucak--By erdo can • çkş 19:38, 17 awgust 2018 (UTC)[]
By erdo can, section = bölüm. All = ählisi. fix = düzetmek. Fix aslında bağlama bağlı bir kaç tercümesi var ama Wikipedia için en uygunu düzetmek olur. Diğer şablonu da çevireyim, teşekkür ederiz. Çok sağolun --Ruhubelenthabarlaş 19:54, 17 awgust 2018 (UTC)[]
Şablon:Ambox'u Ulanyjy:By erdo can/deneme1/çalışma sayfası ile güncellerseniz işimiz bitiyor. --By erdo can • çkş 20:00, 17 awgust 2018 (UTC)[]

By erdo can, pardon anlamadım. Güncelle derken? Kullanıcı sayfanızı kaynağa mı ekleyeyim? Nasıl güncelleyeyim? --Ruhubelenthabarlaş 20:01, 17 awgust 2018 (UTC)[]

Yani Bu sayfadaki içeriği Bu sayfaya yapıştırın anlamında--By erdo can • çkş 20:05, 17 awgust 2018 (UTC)[]
By erdo can, güncellendi. Önceden var olanı silmedim, ilave ettim sizin kodları. Sileyim mi önceden var olanı?--Ruhubelenthabarlaş 20:19, 17 awgust 2018 (UTC)[]
Evet çalışması için eski kodların silinmesi gerekli--By erdo can • çkş 20:22, 17 awgust 2018 (UTC)[]
By erdo can tamam hemen siliyorum. Citation needed çalışıyormuş, denedim.[Çeşme zerur]

. Teşekkürler, ellerinize sağlık. --Ruhubelenthabarlaş 20:24, 17 awgust 2018 (UTC)[]

SalamEdit

Merheba! Burayı hep ziyaret ederim. Artık siz olduğunuz için burada katkılara son verdim. Türkmence iyi anlasamda, konuşamıyorum. Burada bana ihtiyac varmı? Yeniden katkılara devam etmek anlamında. :)--Turkmen (talk) 01:06, 7 noýabr 2018 (UTC)[]

Turkmen, Salam. tabi katkiya her zaman ihtiyach var. Sen de adminlige devam edeydin? Ama makale vesaireden çok yenilik katan, yapıcı katkılar lazım. Kullanıcıları teşvik edecek, her alanda süslü wikiprojeler yaratmak gibi --Ruhubelenthabarlaş 09:36, 7 noýabr 2018 (UTC)
[]

"Ýeriň zaýalanmagy" makalasy barada
Salam, Admin! Makalan adyny "Ýeriň eroziýasy" diýip goýsak dogry boljak bolsa şeýdäýeliň. Özüňiz üýtgedersinizmi? Türkmen wikipediýasyny ösdürmek isleýän Muşdak).

Orazgeldiyew, salam. Men haýsysy dogry bilemok, akademiýada näme diýip geçýär? Şoňa görä bolmaly bizler, gözleglerde elýeter netije bolup çykmagy maksatly adaty ulanyşyny hem gönükdirme arkaly berip bileris Wikipediýada. Wikipediýany ösdürmek hyjuwyňyz dowamly bolsun. Hormatlamak bilen, --Ruhubelenthabarlaş 13:46, 16 noýabr 2018 (UTC)[]

Disney Channel-related articlesEdit

Hello, I have found some articles about Disney Channel related people and series, and they look like they could use improvement. These are the articles:

In general they are short articles, and look like they could use clean-up with the formatting. The "Zack and Cody" articles need to be moved to the correct titles. Out of them, the first one refers to The Suite Life Movie, a movie based on the original series The Suite Life of Zack & Cody. The next one refers to The Suite Life on Deck, the sequel series to the original series. And the last one misspells "Suite" and doesn't write the title the way it is written in English. In English it is written as The Suite Life of Zack & Cody.

Out of all the topics here, Liv and Maddie is the one I am most familiar with. In fact, I have watched all 80 episodes of it. Specifically speaking, Liv and Maddie is an American teen sitcom created by John D. Beck and Ron Hart that premiered on Disney Channel on July 19, 2013, and ended on March 24, 2017. The series stars Dove Cameron in a dual role as identical twin sisters with entirely different personalities who are best friends, with Liv being an actress who has returned to her home after four years of living in Hollywood starring in a popular television series called Sing It Loud!, and Maddie being basketball prodigy. The series revolves around Liv readjusting to normal family life after production on Sing It Loud! ended, as well as the two sisters being best friends despite their opposing personalities and different interests. The series also stars Joey Bragg, Tenzing Norgay Trainor, Kali Rocha, and Benjamin King, who portray Joey Rooney, Parker Rooney, Karen Rooney, and Pete Rooney, respectively. Joey and Parker are Liv and Maddie's younger brothers while Karen and Pete are their mother and father. In the show's final season, Lauren Lindsey Donzis joined the cast as Liv and Maddie's younger cousin Ruby, who becomes their "sorta-sister". Her character replaced Pete, who was absent from the entire fourth season.

Another one of these series I have watched would be Jessie, though I haven't seen every episode unlike Liv and Maddie. Also unlike Liv and Maddie, it made more than 80 episodes, with 98 total. Anyway, Jessie is an American teen sitcom that premiered on Disney Channel on September 30, 2011, and ended on October 16, 2015. The series was created and executive produced by Pamela Eells O'Connell and stars Debby Ryan as Jessie Prescott, a small town Texas girl who moves to New York City to try to become an actress, but instead she becomes a nanny to a high-profile couple's four children: Emma Ross (Peyton List), Luke Ross (Cameron Boyce), Ravi Ross (Karan Brar), and Zuri Ross (Skai Jackson).

For the Suite Life, however, it has been a long time since I have seen that series, and I never saw the movie based on it, and only saw the sequel series a few times (again, a long time ago). Still, those article need improvement as well.

Thank you for your time. 104.58.147.208 18:31, 31 dekabr 2018 (UTC)[]

Hello, I will deal with them in my next free time. --Ruhubelenthabarlaş 06:38, 2 ýanwar 2019 (UTC)[]
They still need improvement. I did some basic cleanup on them (but not enough). Baily Pickett is a duplicate of Debbi Raýan, and the Zack and Cody pages are all the same despite having different interwikis. Also, 104.58.147.208 forgot to mention Shake it up as another one of these articles needing improvement. Meanwhile, I have created a page about The Fox and the Hound based on Kötü Kedi Şerafettin, but like the other articles, they are only basic. The Fox and the Hound is a great movie, even better than Liv and Maddie. It is a touching story of a friendship between two different kinds of animals, both natural enemies. Liv and Maddie is also a sweet series, also a show about two different kinds of people who are best friends. The information above covers it best. 2602:306:83A9:3D00:1809:163E:3D70:969A 20:35, 23 iýul 2019 (UTC)[]
Could The Fox and the Hound be recreated? It's one of the best Disney movies along with The Lion King and Bambi. I haven't seen Kötü Kedi Şerafettin though, and it's not Disney. 2602:306:83A9:3D00:9DAD:21AC:1B0E:E001 21:03, 23 ýanwar 2020 (UTC)[]
Yes, of course. The reason the page was deleted was it was in a foreign language. I have less time + I am working systematically, like creating/Translating Wikipedia policies in Turkmen Wiki, creating much needed articles that can draw attention or that is needed to be available in Turkmen etc. Thus, from now on I do not retain an article just to keep the number of articles, if no system no one is keen on spending his time on Wiki whereas with rules we have seen minor improvement. Kind regards, --Ruhubelenthabarlaş 14:57, 24 ýanwar 2020 (UTC)[]
I asked Ulanyjy:GaraňkyMode if they can help with these articles. Therefore, can The Fox and the Hound be restored so that GaraňkyMode can improve it? It was in Turkish, but a translation from the English Wikipedia could be made instead (English has a better article on the film than the Turkish Wikipedia). Also, if GaraňkyMode can also help on Disney Channel, can that page be restored as well? 2602:306:83A9:3D00:5D56:CD34:AD99:E30A 04:12, 25 ýanwar 2020 (UTC)[]
 • Ok, I will re-store the article now. Kind regards, --Ruhubelenthabarlaş 16:04, 25 ýanwar 2020 (UTC)[]

status gazanmakEdit

şu statusly meselä düşünmedim. gaýrat edip düşündirseñiz

Gallanttm, näme hakda aýdýañyz? Makalalara ýerleşdiren status şablonlarym hakdamy? Makalada çeşme ýok bolsa we ş.m. ýagdaylarda okyjylara duýduryş hökmünda goýulýar o statuslar. Hormatlamak bilen, --Ruhubelenthabarlaş 20:35, 21 fewral 2019 (UTC)[]
Ruhubelent, Àhli statuslary nireden görüp bolýa, duýduryşlaryñ görnüşlerini görmek isleýän. Ýoklary bolsa döretmek.--Gallanttmhabarlaş

Gallanttm, giç jogap üçin bagyşlaň, WPN-im gowy işlemedi girip bilmedim Wikipediýa. Onuň sanawy döredilmedi entek, gowy pikir döredeli --Ruhubelenthabarlaş 08:14, 30 aprel 2019 (UTC)[]

Просьба о создании статьиEdit

Salam! Спасибо за то, что поблагодарили! У меня просьба: не могли бы Вы создать статью «Подшипник»? (по моему, по-туркменски будет «Podşipnik», но я не уверен). Я думаю что в Вашем языковом разделе очень не хватает этой статьи, тем более что во всех крупных разделах она уже есть. С уважением, Рефлексист (talk) 05:46, 26 aprel 2019 (UTC)[]

Salam, Рефлексист. Proşu proşeniýa za pozdniý otwet, ýa ne smog podklýuçitsýa, moý wpn ne rabotal. Şto eto statuýu podşipnik? Ýa ne znaýu ob etom, moý ruski slabyý. Ýest primer iz drugiýi wikipedii? --Ruhubelenthabarlaş 08:12, 30 aprel 2019 (UTC)[]
Да, пожалуйста, сколько угодно примеров: на русском языке — Подшипник, на турецком — Yatak, на азербайджанском — Yastıq, на английском — Bearing, на немецком — Lager, на узбекском — Podshipnik. А всего у этой статьи 57 интервик! Так что пора уже сделать 58-ю, туркменскую. Рефлексист (talk) 11:43, 30 aprel 2019 (UTC)[]
Русско-туркменский словарь: подшипник — podşipnik, роликовый подшипник — rolikli podşipnik, шариковый подшипник — şarikli podşipnik.Рефлексист (talk) 12:10, 30 aprel 2019 (UTC)[]
Рефлексист, şas ponýal. Ýa ne znal şto eto podşipnik, ya siças widil no ýeşo ýa niçewo ob etom neznaýu. Dawaý tak zdelaýem, ýest takaýa stranitsa na kotoroý my možem zakaziwat statii. Budu nominirowat tam --Ruhubelenthabarlaş 13:56, 2 maý 2019 (UTC)[]
Рефлексист, ili ýa mogu perewesti iz angliýskowo ili ruskowo ili turestkowo. --Ruhubelenthabarlaş 13:58, 2 maý 2019 (UTC)[]
Ruhubelent, думаю что создать статью переводом будет лучше: Вы сделали заявку на создание этой статьи, но никто не знает, когда её создадут, и создадут ли вообще. Так можно и 10 лет прождать. Но в любом случае спасибо Вам! Рефлексист (talk) 16:25, 2 maý 2019 (UTC)[]

Community Insights SurveyEdit

RMaung (WMF) 14:30, 6 sentýabr 2019 (UTC)[]

Reminder: Community Insights SurveyEdit

RMaung (WMF) 15:08, 20 sentýabr 2019 (UTC)[]

Reminder: Community Insights SurveyEdit

RMaung (WMF) 19:00, 3 oktýabr 2019 (UTC)[]

@RMaung (WMF:, Hello. I have been busy + my internet connection has been too low to sustain a VPN. I will take that survey. Sincerely, --Ruhubelenthabarlaş 13:01, 6 oktýabr 2019 (UTC)[]

Bolýar, aýdanyň üçin sagbol. Düzelderin.Edit

Ýöne men suratlary makalalarymda ulanmak isleýärin, suratlary nähili ýerleşdirip bilerin, öwredäýiňdä. Suratlar barada wikipediýanyň kanunlaryny bilýärin. Emma nähili surat goýmalydygyny bilemok. Sagboluň! Muhammetnyýaz (talk) 14:36, 16 noýabr 2019 (UTC)[]

Bagyşlaň men wikipediýa kän bir düşünmeýärin, maňa adminstratoryň kimdigini we nädip bolmalydygyny hem-de şaplonyň nämddigini aýdyp bilersiňizmi? Muhammetnyýaz (talk) 14:48, 16 noýabr 2019 (UTC)[]

Salam, @Muhammetnyýaz:. Wikipediýany gowy bilmeýän bolsaňyz size umumy peýdalanmak üçin iň aňsat ýoly şeýle öwredeýin: Ileri tutmalar bölüminden Redaktirleme bölümçesine giriň, şo ýerde "Güýçlendirilen redaktirleme gural panelini aç" sazlamasyny işjeňleşdiriň, soňra Beta features bölümçesinden New wikitext mode sazlamasyny işjeňleşdiriň. bu size Wikipediýany Mikrosoft Word ýaly ulanmak mümkinçiligi döreder. Ondan soňra surat üçin:
 1. Surat ýerleşdirmekçi bolýan makalaňyzda ozaldan Wikimedia commons-da bar bolan suratlary ýelmäp bilersiňiz. Munuň üçin Redaktirleme panelinden "Insert media and images" kysmyna tyklap surat gözläp bilersiňiz. Ýa-da beýleki Wikipediýalarda şo sahypalardaky suratyň adyna serediň surat bar bolsa, göni şo faýl adyny kopiýala-ýapyşdyr etmek ýeter.
 2. Ýörite:Upload sahypasyna girip öz desgaňyzdan surat ýüklemek mümkin. Suratlary ýükläňizde awtorluk hukuklaryny çeýnemeýän suratlar ýüklemelidigiňizi unutmaň. Işimiz ileri, --Ruhubelenthabarlaş 12:27, 17 noýabr 2019 (UTC)[]
Ýogsa-da, admin men, @Muhammetnyýaz:. Administrator bolmak üçin entek Türkmençe Wikipediýada düzgünler çykarylmady emma umumy Wikipedia jemgyýetinde iň az 6 aýdan bäri agza bolanlara administrator bolup bilýär. Munuň üçin saýlaw geçirilýär. Wikipediýa:Ýolbaşçylyk saýlawy sahypasynda geçenki saýlawlar du:r, seredip bilersiňiz. Hormatlamak bilen, --Ruhubelenthabarlaş 12:32, 17 noýabr 2019 (UTC)[]

MerhabaEdit

Merhaba değerli Ruhubelent. İşlerimdən dolayı buradakı hizmetli haklarımın alınması için metaya başvuru yaptım. Zamanım oldukca burada yeniden çalışacam. Zaten global hizmetliyim. Sizlere başarılar. Sagılarımla, Turkmen çekişme 21:30, 28 noýabr 2019 (UTC)[]

Merhaba, Turkmen, ne diyeyim kalsaydınız iyiyidi. Son zamanlarda hareket arttı burada, 3-4 kişi devamlı takılmakta + ben eskisi kadar aktif olamamaktayım. Gene bekleriz Ruhubelenthabarlaş 15:32, 1 dekabr 2019 (UTC)[]

Maksat akEdit

Salam gowmy . Men aýdymçydym özüm barada maglumat goýdum, şoña suradymy goýup berjekmi ? МаксаТ аК 15:27, 16 dekabr 2019 (UTC)

Maksatak salam. Açan sahypaňyza seretdim. Ýörelgelerimizi okaň, laýyklyk kadalarymyza serediň. Açan sahypaňyz laýyk däl. Öçürýärin. --Ruhubelenthabarlaş 16:08, 21 dekabr 2019 (UTC)[]

Komek bemegiñizi hayyşt edyarinEdit

Nadip makala yazyp bilerin? kodlama bilmelimi? ya-da añsat ýoly barmy? we başga dillerden nadip terjime edip bilerin? Anthony Aliev (talk) 13:14, 25 dekabr 2019 (UTC)[]

Salam Anthony Aliev. Hoş geldiňiz. Kodlama bilmeseňiz hem makala ýazyp bilersiňiz, ilki size kodlama bilmezden Maýkrosoft Wördde ýazýan dek makala ýazmagy düşündireýin, Habarlaşma sahypamdaky "Bolýar, aýdanyň üçin sagbol. Düzelderin." diýen bölümçä serediň, şo ýerde düşündirdim. Çykgyda tyklamagyňyz ýetik.
Baş sahypadaky Garalama sahypasyndan özüňizi synap bilersiňiz emma ilki bilen Wikipediýa:Ýörelgeler we kadalar bilen tanyşmagyňyzy towakga edýärin, kadalarymyzdan çykmazlygyňyz üçin. Minnetdar. --Ruhubelenthabarlaş 15:46, 26 dekabr 2019 (UTC)[]

sahypa döretmekEdit

gözegçilik edip bilersiňiz? 18_maý YALIN BALTA (talk) 00:42, 19 MAY' 2020

Ses bermegiňizi haýyş edýärin.Edit

Men administratorlyga dalaşgärMuhammetnyýaz (talk) 13:17, 8 awgust 2020 (UTC) @Muhammetnyýaz:, Wikipediýa:Ýolbaşçylyk saýlawy bölüminden özüňize saýlaw bölümçesi açyň ses bereýin. Wikipediýa:Ýolbaşçylyk saýlawy/Muhammetnyýaz şeklinde --Ruhubelenthabarlaş 07:40, 12 awgust 2020 (UTC)[]


Ses berenligiňiz üçin sagboluň.Edit

Salam Ruhubelent! Sizden iki haýyşym bar. Çaýhanada ýazan sözlerimi okamagyňyzy we sahypalaryň atlarynyň nähili üýtgedilýändigini öwretmegiňizi haýyş edýärin. Bulardan başga, maňa ses berenligiňiz üçin sagboluň häzirki wagtda men admin boldum we söz berişim ýaly baş sahypany her gün täzeläp durun we duraryn. Emma dogan taslamalar atly bölümi täzeläp bilmedim makala sanlaryny täzelemek gerekli. Muhammetnyýaz (talk) 08:46, 25 awgust 2020 (UTC) Muhammetnyýaz (talk) 08:48, 25 awgust 2020 (UTC)[]

Saýlanan makala dalaşgäri üçin ses beriňEdit

@Ruhubelent: Saýlanan makala dalaşgäri üçin ses berseňiz begenerin. Makalanyň salgysy: Asadbek Botirqulov (talk) 07:49, 1 sentýabr 2020 (UTC)[]