Änew

(Änew (şäherçe) sahypasyndan gönükdirildi)

Änew şäheri 1973 ýylda döredildi, ilaty 14,2 müň adam. Şäherçe Ahal welaýatynyň hem-de Akbugdaý etrabynyn adminstratiw merkezi. Änewde geologik-gözleg ekspedisiýasynyň kontorasy, kerpiç zawody, çakyr zawody, ekerançylyk we toprak institutlary, durmuş medeni edaralar, demir ýol stanisiýasy, gurluşyk guramalary ýerleşendir. Welayatyň dolandyryş merkezi Änew şäheridir. 2008-nji ýylda oňa etrapdaky şäher statusy berildi. Änew yurdu- myzyň paýtagty Aşgabat şäherinin golaýynda ýerleşmek bi- len, welaýatyň uly ykdysady we durmuş-medeni merkezine öwrülýär. Şäherde 110-a golaý senagat, ulag we aragatnaşyk, gurluşyk kärhanalary we edaralary bar. Şäherde welayatyň we Ak bugdaý etrabynyň dolandyrys edaralary ýerleşyär. Anewde senagat kärhanalaryndan çakyr zawody, un-de- girmen toplumy, kerpiç zawody, söwda we durmuş-medeni maksatly edaralar bar. Anewde Ak bugdaý muzeýi, onuň golaýynda bolsa uly arheologik toplumy bolan Änew galasy ýerleşyär.

Şäher
Ýurt
Türkmenistan
Koordinatlar
Şäher с
Ilat
Sagat guşaklygy
Karta görkez/gizle
Änew (Türkmenistan)
{{{1}}}

ÝadygärliklerEdit