Aşgabat (Parsça: عشق آباد Ashq-abad), Türkmenistanyň paýtagty we aýratyn administratiw bölek. Welayatlar bilen deň statusy bar. 1925-nji ýylda döredilip, 1930-njy ýylda ýatyrylyp, 1936-njy ýylda ýene döredildi.

Aşgabat

Esaslandyrylan wagty - 1881-nji ýyl.

Meýdany 917 km², ilaty 883,4 müň adam. Şäher 4 etrapdan, birnäçe geňeşlik we obadan ybarat.

Şäher fiziki-geografiki nukdaýnazardan 3 bölekden ybarat: günorta Köpetdag, demirgazykda Garagum çöli we olaryň arasynda Ahal oazisiniň şähere degişli zolagy. Şäheriň iň ösen bolegi Ahal oazisidir. Bu oazisde ýurdumyzda belli Bagyr, Bekrewe, Köşi, Herrikgala, Gökje, Gypjak, Ýasmansalyk, Büzmeýin obalary ýerleşýärler.

Hojalygyň ýöriteleşdirilen ugurlary - üzümçilik, miweçilik, ýeralma, gök we bakja ekerançylygy, däneçilik, maldarçylyk, ýeňil we azyk senagatlary. Şäherde çagalar iýmiti zawody, jinsi matalaryny öndürýän fabrik işleýär.

BilimDüzet

Aşgabatda ýerleşýän käbir ýokary okuw jaýlary

GatnawDüzet

Dogan şäherleriDüzet

SeplerDüzet

  Türkmenistanyň welaýatlary  
1-Ahal welaýaty (Änew) | 2- Balkan welaýaty (Balkanabat) | 3- Daşoguz welaýaty (Daşoguz) | 4- Lebap welaýaty (Türkmenabat)
5- Mary welaýaty (Mary)