Aşgabat

Türkmenistanyň paýtagty

Aşgabat (Ashq-abad), Türkmenistanyň paýtagty we aýratyn administratiw bölek. Welayatlar bilen deň statusy bar. 1925-nji ýylda döredilip, 1930-njy ýylda ýatyrylyp, 1936-njy ýylda ýene döredildi.

Aşgabat

Esaslandyrylan wagty - 1881-nji ýyl.

Meýdany 917 km², ilaty 1.1 mln adamdan gowrak. Şäher 3 etrapdan ybarat.

Şäher fiziki-geografiki nukdaýnazardan 3 bölekden ybarat: günorta Köpetdag, demirgazykda Garagum çöli we olaryň arasynda Ahal oazisiniň şähere degişli zolagy. Şäheriň iň ösen bolegi Ahal oazisidir. Bu oazisde ýurdumyzda belli Bagyr, Bekrewe, Köşi, Herrikgala, Gökje, Gypjak, Ýasmansalyk, Büzmeýin obalary ýerleşýärler.

Bilim Düzet

Aşgabatda ýerleşýän käbir ýokary okuw jaýlary

Gatnaw Düzet

Dogan şäherleri Düzet

Sepler Düzet

  Türkmenistanyň welaýatlary  
 
1-Ahal welaýaty (Änew) | 2- Balkan welaýaty (Balkanabat) | 3- Daşoguz welaýaty (Daşoguz) | 4- Lebap welaýaty (Türkmenabat)
5- Mary welaýaty (Mary)