Hijäb

Musulman zenanlaryň ýaglygy

Hijäb (arap. حِجَاب‎‎ — örtgi, perde, ýaglyk) yslamda zenanlaryň köpçülige çykanda geýýän geýimi.

Dokuz ýaşly gyzjagaz.

Hijaby köpçülige çykylanda hökman dakynmaly. Eger-de zenanyň bedeni bildirýän bolsa, jilbab ýa-da himar geýinmelidir.

Eý, pygamber! Aýallaryňa, gyzlaryňa we möminleriň aýallaryna (daşary çykanlarynda) üstki örtgülerini örtünmeklerini aýt. Bu olaryň tanalmaklary we ynjydylmazlyklary üçin iň dogrusydyr. Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr.

Kuran: 33/59.

Bu aýatda jilbab sözi geçýär. Häzirki döwürde hijab diýip esasan ýörite ýalyga aýtýarlar.

Beýleki dindäkiler

düzet

Öňki dindäkiler hem hökman ýapynýar ekenler.

 
 

Düýäň örküji ýaly kelle

düzet

Pygamberimiz ﷺ zenanlara kelläni düýäň örküji ýaly etmegi gadagan edipdir.[1][2]

 
Kelläni düýäň örküji ýaly edýän saç görnüşi.
 
Käbirlerine görä, topby hem şoňa mysaldyr.
 

Bildirmejek görnüşleri

düzet

Awrat ýerleri ýapmak hökmanydyr. Ýapylandan soň keseki kişini özüne çekdiriji edip geýinmeli däldir we has gysgasy sada geýinmelidir. Ýagny ýapylan soň hem düýäň örküjine meňzetmeli däl.

 

Kelle düýäň örküjüne meňzemez ýaly herhili çäre görmeli we sada bolmaly.

Şeýle-de

düzet

Bellik

düzet
  1. Sahih Muslim:3971.
  2. Fäthul Bari: 5589.

Salgylanmalar

düzet