Iman (arap. إيمان‎‎ — iýmän — ynam) — Allahyň, perişdeleriň, Mukaddes Kitaplaryň, pygamberleriň, Kyýamat güniň, haýyr we şer işe beriljek mynasyp hakyň we Yslamyň hakykatlygyna ynam.

Allanyň birliginiň we hiç wagt döremänliginiň(elmydama barlygynyň) subutnamasy.Edit

  • Eger-de Alladan uly hudaý bolsady, ondan hemme zat oňa boýun bolardy.
  • Eger-de Alla ozal dörän ýa-da ony biri döreden bolsady, onda ol döreden zat hökman iň beýik zat bolardy.
  • Alladan beýik hiç bir zat ýok, eger-de Alladan başga hiç beýik(gudraty güýçli) zat ýok bolup olda dörän bolsa, onda bu hiç zada gabat gelmeýär, sebäbi hiç zatdan zerre ýaly zat hem döräp bilmeýär.
  • Hemme älem jahan diňe bir Alla boýun bolup aýlanýar. Hemme zat öz wagtynda we öz ýerinde bolup dur. Bu zatlaryň aýlawy hem biri-biri bilen hemişe baglanşykly hereket edýär. Sebäbi Alla hiç bir zady boş ýere (keýpine) ýaratmady. Her bu ýaradylan zadyň öz bitirmeli işi bar.
  • Eger köp hudaý bolsady, onda biri-biri bilen ýaryşardylar, ýagny biri-birinden beýik boljak bolardylar.
  • Eger köp hudaý bolsady, onda dünýäniň düzgün-tertibi bulaşyk bolardy.
  • Kuranyň 112-nji süresi hem Allanyň birligine subutnama.
  • Allanyň birligine daş-töwerekdäki ähli zatlar güwä geçýär. Hat-da gije göwünýän ýyldyzlar hem adamyň akylyna sygyp bilmez.


Yslam girmegiň birinji şerti iman getirmek(şahadat). Yslam alymlary imany 3 bölüpdirler:

1. Ýürekden(kalb) Allanyň birligine ynanmak.
2. Dil bilen tassyklamak(şahadat).
3. Yslam(din) hökümlerini ýerine ýetirmek, sogap iş etmek.


Allanyň buýran zatlaryň hat-da düşünmezden ýerine ýetirmegi dowam etdirmek - Allanyň öz islegi bilen şol musulmanyň imanyny artdyrýar. Şeýle musulman mömin bolýar. Eger-de musulmançylygy kabul edip hem Allanyň buýranlaryna şübhelense we bilgeşleýin günä işleri etse ýa-da parzlardan(wajyplardan) ýüz döndürse, onda onuň imany azalyp pasyk bolýar.

Imanyň sütünleriEdit

Şeýle-deEdit

SalgylanmalarEdit