Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, Sazakow 93!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~StyyxTalk? 19:27, 12 aprel 2022 (UTC)Reply


Salam admin!
Hoş gördük! Ýöne men eýýäm 10 ýyl bäri bärde. Nesip bolsa, Türkmençe Wikipediýany ösüreris. Bar bolan ähli grammatiki, orfografiki we semantiki ýalňyşlary düzederis. Maglumatlary yzygiderli täzeläp durarys. Täze maglumatlar bilen Wikipediýanyň üstüni ýetireris.
Sag boluň! Sazakow_93 (talk) 19:35, 12 aprel 2022 (UTC)Reply
It is really good to see a native speaker of Turkmen around here! Your help is much appreciated! ~StyyxTalk? 19:41, 12 aprel 2022 (UTC)Reply
Sag boluň! Sebäbi meniň özüm türkmen we Türkmenistanda ýaşaýaryn. (Thanks! Becouse, I'm a turkmen and I live in Turkmenistan.) Sazakow_93 (talk) 19:44, 12 aprel 2022 (UTC)Reply

Erbet ulanmak filtri düzet

Hello Sazakow! Can you maybe translate the message at Ulanyjy çekişme:Erbet ulanmak filtri into Turkmen for me? Thanks! ~StyyxTalk? 15:25, 14 aprel 2022 (UTC)Reply

Bu häzirki wagtda Türkmen Wikipediýasynda işjeňleşdirilmedik hyýanatçylykly süzgüjiň gepleşik sahypasy. Meseläňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, administrator bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Sazakow_93 (talk) 16:19, 14 aprel 2022 (UTC)Reply
Thanks a lot! If you need something from me, feel free to message me on my talk page! ~StyyxTalk? 17:04, 14 aprel 2022 (UTC)Reply

Sahypalar hakynda düzet

Türkmen Wikipedisynda şu wagt 6 848 sany sahypa bar, emma olaryň köpüsi boş sahypa, köpüsi bolsa gaýtalanýan sahypa. Köpüsinde maglumatlar ýalňyş.
Şonuň üçin ilki bilen şol sahypalara seredeliň! Mümkin boldugyndan sahypalary boş goýmajak bolalyň!

Translations düzet

Hello again! Are Venserpolder metro bekedi‎ and Strandvliet metro bekedi‎ written in correct Turkmen? I discussed this with another user, but I believe they didn't understand me that good. ~StyyxTalk? 17:11, 4 noýabr 2022 (UTC)Reply