Open main menu

Türkmenistan Sowet Sotsialistik Respublikasy

Türkmenistan Sowet Sotsialistik Respublikasy
Flag of the Turkmen Soviet Socialist Republic.svg Emblem of the Turkmen SSR.svg
(Baýdak) (Gerb)
Soviet Union - Turkmen SSR.svg

Türkmienistan Sowet Sosialistik Respublikasy (Türkmenistan SSR) (Rusça; Туркменская Советская Социалистическая Республика)

Döwlet SenasyEdit

 • Дең хукуклы халклармызың достлуг
 • Совет илин бир машгала өвүрди!
 • Бу достлугың аркадагы рус халкы
 • Эгсилмез доганлык көмегин берди.
 • Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
 • Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
 • Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
 • Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
 • Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
 • Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
 • Галкындырып әхли халкы хак ише,
 • Еңише, зәхмете, багта етирди.
 • Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
 • Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
 • Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
 • Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
 • Коммунизме баглап арзув-эркимиз,
 • Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
 • Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
 • Биз бейик максада ынамлы баряс.
 • Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
 • Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
 • Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
 • Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

Elipbiý tertibinde