Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan

WikiTaslama Türkmenistan
Turkmenistan-Flagmap.svg

WikiTaslama Türkmenistan — Türkmenistana bagly maglumatlaryň Wikipediýada giňden neşir edilmegi we okyjylara hyzmat etmegini maksat edinýär. Okyjylar bu taslama gatnaşmaga çagyrylýar. Bu sahypada Türkmenistan barada gerekli makalalar ýerleşdiriler, ozaldan bar bolan emma ösdürilmeli makalalar hem.

Wikitaslama Türkmenistanda ösdürilmeli makalalarDüzet

Administratiw gurluşDüzet

WelaýatlarDüzet

Bu bölümdäki makalalar Wikipediýada bar emma olar hakda has köp maglumat gerek. Bu temalar barada Wikipediýa standartlaryna laýyk maglumatlar bilýän bolsaňyz Wikipediýa bu barada ýardam beriň!

ŞahsyýetlerDüzet

EdebiýatDüzet

ŞahyrlarDüzet
Nusgawy şahyrlarDüzet
  • Mollanepes: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli.
  • Myrat Talyby: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli.
  • Mämmetweli Kemine: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli.
  • Döwletmämmet Azady: Maglumatlar köpeldilmeli. Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli.
  • Ýunus Emre: Sahypa şu wagt (24/07/2018) boş döredilen hem bolsa, içi doldurylmaly.
Sowet döwri şahyrlaryDüzet
  • Agageldi Allanazarow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar giňeldilmeli we tertiplenmeli.
  • Aman Kekilow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli. Bar bolsa goşmaça maglumatlar goşulmaly.
  • Ata Atajanow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli we köpeldilmeli.
  • Beki Seýtäkow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli we tertiplenmeli.

Gatnaşanlar we reýtingDüzet

Aşakdaky tablisa öz ulanyjy adyňyzy goşup, taslama gatnaşyp bilersiňiz.