Open main menu

Wikipediýa β

Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan

   Başlangyç        Goşulanlar        Template'ler        Makalalar        Kategoriýalar        Ulanyjy Gutujyklar      


WikiTaslama Türkmenistan

Bu Türkmenistana degişli maglumatlary has ykjam şekilde ösdürmek we köpeltmek üçin wikipediaçylaryň birlikde döreden taslamasy. Şeyle etmek bilen, başga wikipediaçylarda tasir galdyrmak ýa-da bolmasa goşulmak isleýän ulanyjalaryň goşantlaryndan peýdalanmak isleýäris.

Türkmen programmistEdit

Salam ildeşler.Men Isa Bekdurdyýew size kömek etmek isleýärin !!!

  • Meniň kömek etjek programmam Delphi 7, sahypasynda özüni bildirmek..
  • "Makalalar" bölüminde goýulan, makalalara göz aýlap şolary giňeldip bileris. Sebäbi ol makalalar, zerurçylygy ýokary bolan saýlanan makalalar.
  • "Makalalar" bölümine, täze zerurçylygy, tizden-tiz gerek bolan makalalary goýup, beyleki ulanyjylara yüzlenip bilersiňiz.
  • "Kategoriýalar" bölüminde hem ,öz meýilnamamyza göra kategoriýalary ýazdyk.

şeýlelikdäki kategoriýa sistemasyndan peýdalanmagyňyzy we ugur almagyňyzy isleyýäris. ýa-da eger ol ýerde kem kategoriya bar bolsa, ol kemçiligi düzedip bize kömek edip bilersiňiz.
Ähli bu taslamaň içine girýänler Türkmenistana degişli zatlar bolmalydyr. Mowzukdaşary zatlar häzirlikçe bizi gyzyklandyranok. Saglygyňyz.

Kod:Edit

Animatewindow (form2.Handle,3000, aw_ver_negative);.. Bu kod formy animate hereketlendiryar yagny isleseniz aw_ver_negative

uytgedip bilersiniz Barlap gor eder yalnysh bolsa mana habar et!!!

  • Isa-"Bu kod!!! ,PlaySound('1.wav',0, SND_SYNC or SND_LOOP); ,Uns ber !!! Uses boluminde mmsystem; bolmaly (gormeli) bu kod salgy gorkezip ses ya-da aydym aytdyrmak mumkin Mediaplayer hokman dal!!!"